Personuppgiftspolicy · Stroller - Hitta andra föräldrar där du bor

Personuppgiftspolicy

På dessa sidor hittar du information om vår personuppgiftspolicy som gäller på Stroller. Allt är indelat i sektioner för att du så enkelt som möjligt skall få en förståelse för hur vi arbetar med innehållet.

Till vår personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

1. Allmänt

Stroller AB, organisationsnummer 559106-0909 med adress BOX 1047, 172 21 Sundbyberg, Stockholm, Sverige (”Stroller”, “vi” eller “oss”), tillhandahåller en mobilapplikation som möjliggör att man kan träffa andra föräldrar i sin närhet samt skapa sociala flöden (”Applikationen”).

Din integritet är viktig för oss. Enligt personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, och General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679) är vi ansvariga för behandlingen av Personuppgifter i de fall vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, som personuppgiftsansvariga. Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person.

Detta dokument innehåller en redogörelse av vår policy avseende vår insamling och behandling av dina Personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”).

2. Personuppgifter som behandlas

Följande Personuppgifter kommer behandlas när du registrerar dig och använder Applikationen:

 • Namn och efternamn;
 • e-postadress;
 • foton/bilder;
 • kön;
 • befintlig GPS-lokalisering;
 • födelsedag;
 • dina barns födelsedagar, namn och kön;
 • information om din graviditet (exempelvis beräknat datum för förlossning och kön på barnet);
 • information om din användning av Applikationen;
 • teknisk data, inkluderat din IP-adress, enhetsidentifierare, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem;

Utöver ovan Personuppgifter kommer även nedan angivna Personuppgifter att behandlas beroende på dina preferenser, inställningar och aktiviteter när du använder Applikationen:

 • Facebook användar-ID;
 • Google användar-ID;
 • telefonnummer;
 • område Du bor i;
 • relationsstatus;
 • dina intressen;
 • när din föräldraledighet påbörjas respektive slutar;
 • din koppling till andra Stroller-användare;
 • vilka grupper du är medlem i på Stroller;
 • innehåll från chattar med andra Stroller-användare;
 • dina inlägg och kommentarer, både från din egen feed och i gruppdiskussioner;
 • innehåll som du publicerar, laddar upp eller skapar genom Applikationen;

Var god notera att vi inte kan tillhandahålla Applikationen om du inte tillhandahåller Personuppgifterna ovan.v

3. Ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina Personuppgifter i huvudsak för följande ändamål:

 1. för att administrera ditt konto, tillgängliggöra och tillhandahålla Applikationen och integrera Applikationen med tredje parts tjänster, och för att tillgängliggöra, göra personligt och förbättra din upplevelse med Applikationen, och i övrigt tillgängliggöra Applikationen i enlighet med användarvillkoren;
 2. för att skicka notiser och meddelanden till dig via e-post eller på annat sätt, inklusive marknadsföring och information från oss och våra närståendes produkter och tjänster;
 3. för att informera dig om uppdateringar av Applikationen, Personuppgiftspolicyn eller Avtalet;
 4. för att förbättra och utveckla Applikationen eller nya tjänster och produkter, samt för att analysera ditt användande av Applikationen;
 5. för att säkerställa de tekniska funktionerna hos Applikationen och för att förhindra användning av Applikationen i strid med Avtalet;
 6. för att uppfylla Avtalet, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och om nödvändigt också tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet;

4. Rättslig grund

Vi behandlar Personuppgifter baserat på följande rättslig(a) grund(er):

 • Samtycke. Genom att samtycka till att ta del av erbjudanden och marknadsföringsmaterial, samt att tillhandahålla oss med information om din hälsa så samtycker du:
  • Till behandlingen av Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy,
  • Uttryckligen till behandlingen av särskilda kategorier av Personuppgifter, mer specifikt uppgifter om din hälsa, i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Du har rätt att protestera mot behandlingen av dina Personuppgifter för direkt marknadsföring och du får när som helst återkalla ditt tidigare givna samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på samtycket, innan det återkallades, och vi kan komma att fortsätta att behandla dina Personuppgifter baserat på andra rättsliga grunder. För att utöva din rätt att återkalla ditt samtycke, var god kontakta oss via informationen angiven nedan i avsnitt 11 av denna personuppgiftspolicy.

 • Fullgörande av avtal.
  • Vi behandlar dina Personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt Användarvillkoren. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett Avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

5. Överföring av personuppgifter

Vi kommer att dela och föra över dina Personuppgifter till tredje part (exempelvis leverantörer av betalningstjänster, leverantörer av IT-tjänster, samt samarbetspartners) för att tillhandahålla Applikationen till dig i enlighet med Användarvillkoren.

Vissa av mottagarna som ska ta del av Personuppgifterna är baserade utanför EU/EES i länder som inte bedöms ha en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för personuppgiftsöverföringarna i enlighet med nedan, du kan kontakta oss om du vill få mer information angående dessa.

Mottagare Land Säkerhetsåtgärd
MailChimp USA EU-U.S. Privacy shield-överenskommelsen
Firebase USA EU-U.S. Privacy shield-överenskommelsen
Sentry USA EU-U.S. Privacy shield-överenskommelsen

När du använder Applikationen kan du bli hänvisad till andra webbsidor och/eller applikationer som samlar in personuppgifter som är utanför vår kontroll. För sådan insamling av personuppgifter av andra tredje parter på andra webbsidor och/eller applikationer kommer annan personuppgiftspolicy att vara gällande.

6. Svar på en rättslig begäran och för att motverka skada

Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina Personuppgifter som svar på en rättslig begäran (såsom en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.

7. Lagring

Vi lagrar dina Personuppgifter så länge som du nyttjar Applikationen i syfte att kunna tillhandahålla dig Applikationen. Vi kommer inte att lagra dina Personuppgifter om du ej längre vill nyttja Applikationen såvida vi inte har en rättslig förpliktelse att lagra dina Personuppgifter.

8. Barn

Tjänsten riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet Personuppgifter om personer under 13 år (”Barnet”). Om du är förmyndare till ett Barn och du blir medveten om att Barnet har gett sina Personuppgifter till Stroller utan ditt samtycke, var god kontakta legal@strollerapp.com för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att göra invändningar.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse från oss på om vi behandlar dina Personuppgifter. Om vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter och du kan begära mer information om behandlingen.

Du har rätt att begära en kopia av de Personuppgifter som vi behandlar som rör dig utan kostnad. För ytterligare kopior som du begär, kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader.

Du kan begära rättelse av felaktiga Personuppgifter som rör dig och du har rätt att få ofullständiga Personuppgifter kompletterade. Du kan begära, om tillämpligt, att få dina Personuppgifter som vi behandlar raderade. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina Personuppgifter, om tillämpligt.

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få ut de Personuppgifter som rör dig och som du har tillhandhållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätten att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, utan att vi hindrar detta.

10. Kontaktinformation

För att utöva rättigheterna ovan eller om du har frågor om vår behandling eller överföringsmetoder enligt EU-rätten, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Patric Palmefjord på följande adress: legal@strollerapp.com. För att säkerställa att du får ett snabbt svar, var god ange ditt fullständiga namn och, om tillämpligt, din adress, ditt användarnamn och din mejladress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna begäran att mottaga information om behandlingen av dina Personuppgifter.

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina Personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet. Du kan finna mer information om de lokala tillsynsmyndigheterna på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

11. Meddelande om ändring av personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna Personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig om det genom en pop-up i Applikationen. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.